O projektu

Wayv je spletna in mobilna platforma za naročanje prevozov po slovenskem morju.

Projekti pridobljeni na podlagi Javnega poziva za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja »LAS Istre« v letu 2017

 

Naziv operacije

Vzpostavitev informacijske rešitve za morske prevoze med Slovenskimi mesti in turistično atraktivnimi točkami

 

Skrajšan naziv operacije

Morskiprevozi

 

Partnerji v projektu

  • Emigma d.o.o.
  • Ribištvo Domenico Steffe, Arturo Steffe s.p.
  • Turistično združenje Izola – TZ Izola, g.i.z.
  • Turistično združenje Portorož, G.I.Z., Ente per il turismo Portorose, g.i.e.

 

Namen in predmet operacije

Osnovni namen projektne ideje je razviti prometne povezave po slovenskem morju ob obali, kar bi omogočilo dodatni vir prihodka ribičem, obstoječim ponudnikom morskih prevozov in oblikovanje novih turističnih itinerarijev s povezovanjem morja z notranjostjo Istre. Komunikacija med ponudniki in povpraševalci storitev bo potekala preko inovativne spletne aplikacijske platforme, s katero se bodo ustvarila inovativna delovna mesta. Gre za nove povezave med kraji, razbremenitev obstoječih prometnih tokov (cesta, garažne hiše) ter lažjo in regulirano dostopnost do zavarovanih območij. Vlogo v projektu ima tudi Uprava RS za pomorstvo (URSP), ki s pismom podpore soglaša, da bo v okviru svojega dela prispevala k projektu, preverila ustrezen pravno formalen okvir za izvajanje dejavnosti ter podala usmeritve za ustrezno oblikovanje aplikacijske platforme v smislu kompatibilnosti z NEO (nacionalno enotno okno). Projektna ideja predvideva ustrezna izobraževanja in osveščanje potencialnih prevoznikov, promocijo storitve na celotni slovenski obali ter spodbujanje oblikovanja novih turističnih itinerarijev. Za promocijo novega turističnega produkta in spodbujanje oblikovanja novih turističnih itinerarijev sta zadolžena projektna partnerja TZ Portorož in Izola.

 

Območje izvajanja

Operacija se izvede le na območju LAS ISTRE in sicer na tistih območjih, ki so v SLR zajeta v finančni okvir za Evropski sklad za regionalni razvoj ESRR.

Čas izvajanja operacije

  • Začetek operacije: 1.11.2018
  • Zaključek operacije 31.12.2021
  • Zaključek spremljanja operacije: 31.12.2026

 

Vrednost operacije

  • Vrednost operacije: 199.823,60 EUR (z DDV)
  • Upravičeni stroški operacije: 181.732,40 EUR
  • Višina sofinanciranja operacije: 145.385,92 EUR

 

Financiranje operacije

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru »Operativnega programa za izvajanje kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020«, prednostne osi »Socialna vključenost in zmanjšanje tveganje revščine«, tematskega cilja »Spodbujanje socialnega vključevanja ter boj proti revščini in kakršni koli diskriminaciji«, prednostne naložbe »Vlaganja v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«, specifičnega cilja »Boljša gospodarska in socialna vključenost skupnosti na območju LAS«.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Upravljanje aplikacije in s tem agent pri ponudbi storitev je podjetje Emigma d.o.o. s sedežem v Sloveniji na naslovu Ankaranska cesta 5c, 6000 Koper. Lahko nas kontaktirate na info@emigma.com.