Splošni pogoji uporabe

Prosimo, da si pred uporabo platforme in naročilom storitev platforme Wayv preberete Splošne pogoje poslovanja platforme Wayv (v nadaljevanju tudi samo: splošni pogoji).

Ti splošni pogoji opisujejo storitve, ki jih nudi platforma Wavy in urejajo in opredeljujejo način uporabe platforme in storitev, ki jih preko spletne strani ali mobilne aplikacije ponuja upravljavec ter določajo pravice in obveznosti registriranih uporabnikov in obiskovalcev platforme ter sodelujočih ponudnikov prevoznih storitev – prevoznikov, hkrati pa opredeljujejo tudi medsebojna razmerja med upravljavcem, prevozniki in uporabniki.

Ti splošni pogoji veljajo tako za mobilne aplikacije upravljavca kot tudi spletno mesto Wayv.

 

I. Splošno  

O upravljavcu platforme

Platforma Wavy je dostopna preko spletnega mesta Wayv.si z URL naslovom: Wayv.si, in pa tudi preko mobilnih aplikacij Wayv CA in Wayv (v nadaljevanju vse skupaj: platforma ali Wayv).

S platformo upravlja upravljavec:

Emigma, multimedijski laboratorij, d.o.o.
Ankaranska cesta 5 C, 6000 Koper,
matična številka: 1623214000,
davčna številka: SI55593763,
telefonska številka: 0590 77 320,
elektronski naslov: info@emigma.com,
ki svojo dejavnost opravlja na naslovu Sermin 73 E, 6000 Koper.

 

Splošno o Wayv

Platforma Wayv je spletna in mobilna platforma za naročanje prevozov po slovenskem morju.

Platforma nudi in vzdržuje spletno stran in mobilni aplikaciji, ki vsakomur, ki si na mobilni aplikaciji, do katere lahko dostopa tudi preko spletnega mesta Wayv.si, ustvari uporabniški račun in sprejme te splošne pogoje, omogoča, da naroči prevoz po slovenskem morju (v nadaljevanju: uporabnik) na način, da neposredno preko platforme (konkretno mobilne aplikacije Wayv Routs) zahteva storitev morskega prevoza tretjega ponudnika oziroma prevoznikov, ki so vključeni v projekt in s tem namenom sodelujejo z upravljavcem platforme (v nadaljevanju tudi: prevozniki) ter neposredno s prevoznikom sklene končni dogovor o prevozu.

Wayv zagotavlja zgolj platformo, preko katere se lahko prevoznik registrira v sistem Wayv in s strani upravljavca pridobi dovoljenje za izvajanje morskih prevozov, nato pa preko aplikacije Wayv CA sodeluje pri izvajanju prevozov; uporabniku pa omogoča, da preko mobilne aplikacije Wayv Routs naroči morski prevoz, pri čemer se uporabnik za končno prevozno storitev dogovarja in sklepa ločene dogovore neposredno s ponudniki prevoznih storitev.

Upravljavec oziroma Wayv torej ponuja platformo, ki uporabnikom in prevoznikom omogoča lažje naročanje prevozov po slovenskem morju, in deluje zgolj v vlogi posrednika storitev med uporabnikom in prevoznikom. Vsak končni dogovor o prevozu je dogovor izključno med uporabnikom in izbranim prevoznikom.

Upravljavec nastopa v vlogi neposrednega ponudnika storitev le v delu storitev prejema in obdelave plačil za sklenjene prevozne dogovore med uporabniki in prevozniki (vključno s podporo za izdajanje računov in potrdil o plačilih preko tretjih oseb, ki opravljajo storitve fiskalizacije v imenu tretjih ponudnikov storitev), kot bo natančneje opredeljeno v nadaljevanju.

Prevozne storitve se zagotavljajo oziroma dajejo na voljo pod blagovno znamko Wayv.

Podrobnejši pogoji za vključitev oziroma sodelovanje ponudnikov prevoznih storitev z upravljavcem in za naročilo morskega prevoza so predstavljeni v nadaljevanju teh splošnih pogojev.

Podrobnejšo predstavitev projekta MORSKIPREVOZI si lahko ogledate na sledeči povezavi: www.wayv.si.

 

Opredelitve pojmov

»Wayv« pomeni spletno storitev MORSKIPREVOZI v upravljanju podjetja Emigma d.o.o. ali katero koli od njenih hčerinskih družb ali povezanih podjetij.

»Platforma« je spletna platforma Wayv.si in / ali mobilna platforma Wayv CA in Wayv za naročanje prevozov po slovenskem morju.

»Uporabnik oziroma potnik« je fizična oseba, ki opravi registracijo in ustvari uporabniški račun v mobilni aplikaciji Wayv Routs ter sprejeme te splošne pogoje.

»Obiskovalec platforme« je fizična oseba, ki na platformi ne ustvari registracije oziroma uporabniškega računa in ima zato na voljo le omejen obseg storitev, ki jih nudi platforma.

»Tretje osebe – ponudniki storitev – prevozniki« so neodvisne tretje osebe in vključujejo, vendar niso omejene, na samostojne ponudnike prevoza, dostavne partnerje ali druge ponudnike storitev mobilnosti, ki jim je upravljavec podelil dovoljenje za sodelovanje v projektu morskih prevozov.

»Storitve tretjih oseb – prevozne storitve« vključujejo zlasti, vendar ne izključno, storitve in izdelke na področju prevoza, ladijskega prometa, logističnih storitev, ki jih zagotavljajo neodvisni ponudniki storitev. Te storitve se zagotavljajo z uporabo aplikacij / spletnih storitev, kot je določeno v nadaljevanju.

»Blagovna znamka Wayv« pomeni blagovno znamko Wayv, zlasti, vendar ne izključno, Wayv CA in Wayv.

»Imena, znamke ali dela Wayv« pomeni Wayv, pa tudi imena podjetij, znamke, imena izdelkov ali storitev, blagovne znamke in storitvene znamke, videz izdelka, druge lastniške znamke ali avtorske pravice podjetja Emigma d.o.o. in partnerjev v projektu.

 

II. Splošni pogoji poslovanja platforme

Pogoji za vključitev / sodelovanje prevoznikov 

Neodvisni ponudnik prevoznih storitev, ki želi sodelovati v projektu morskih prevozov in pri izvajanju storitev, ki jih omogoča Wayv, mora upravljavcu posredovati zahtevek za vključitev v projekt oziroma se registrirati na platformi, kar stori z izpolnitvijo spletnega obrazca, dostopnega na: www.wayv.si.

V postopku registracije je potrebno zagotoviti določene osebne podatke, pravna podlaga za njihovo zbiranje pa je sprejem teh splošnih pogojev.

V svoji registraciji mora prevoznik upravljavcu posredovati naslednje podatke:

 • podatke o ponudniku / prevozniku: naziv podjetja oziroma nosilca dejavnosti, ime in priimek odgovorne osebe, naslov sedeža oziroma kraja prebivanja, davčno številko, telefonska številka in elektronsko naslov,
 • podatke o plovilu: registracijska številka, ime plovila, število potnikov, dolžina, številka dovoljenja za plovbo, številka zavarovanja, datum veljavnosti zavarovanja,
 • podatke o kapetanih: ime, priimek, telefonska številka, elektronski naslov, številka dokazila o usposobljenosti, datum veljavnosti dokazila o usposobljenosti.

Za uspešno registracijo v projekt pa mora prevoznik izpolnjevati naslednje pogoje:

 • registrirana dejavnost prevoza oseb po morju na AJPES,
 • zavarovanje potnikov, dodatno poleg gospodarske dejavnosti,
 • pregled plovila na kapitaniji za gospodarski najem; pri plovilu dolžine nad 12 metrov pregled opravi klasifikacijski zavod,
 • ustrezna usposobljenost vaditelja čolna (kapetan) – do 50 potnikov mornar motorist.

Izpolnjevanje vseh pogojev za izvajanje pomorskega prometa v skladu s slovensko pomorsko zakonodajo in zahtevami Uprave za pomorstvo mora prevoznik izkazati tudi s potrdilom o izpolnjevanju vseh pogojev oziroma z dokumentacijo, ki dokazuje izpolnjevanje teh pogojev.

V kolikor prevoznik, ki se je na zgoraj opisan način registriral na spletni strani Wayv.si, , izpolnjuje vse potrebne pogoje, mu upravljavec podeli digitalno dovoljenje o vključitvi v sistem Wayv, ki mu ga posreduje na elektronski naslov, ki ga je prevoznik zagotovil ob registraciji, skupaj s spletno povezavo do mobilne aplikacije Wayv CA in generiranim geslom, s katerim prevoznik vstopi v aplikacijo in upravlja svoj uporabniški račun. Od tega trenutka naprej prevoznik na Wayv pridobi status »aktivni« in lahko sodeluje pri sklepanju poslov z uporabniki in izvajanju morskih prevozov pod pogoji, predstavljenimi v nadaljevanju.

Prevoznik ima pravico sodelovati v projektu in uporabljati platformo Wayv (spletno mesto Wayv.si in mobilno aplikacijo Wayv CA) skladno s temi splošnimi pogoji, ki jih mora prebrati in sprejeti ob registraciji na Wayv oziroma pred / hkrati s posredovanjem za to namenjenega spletnega obrazca.

Sprejem teh splošnih pogojev je prav tako pogoj za podelitev dovoljenja prevozniku o vključitvi v sistem, le z njihovim sprejemom in v skladu z njihovimi pogoji pa torej prevoznik pridobi pravico uporabljati platformo Wayv in storitve morskega prevoza, ki jih nudi platforma.

Ti pogoji se uporabljajo le za izvedbo storitev morskih prevozov po slovenskem morju, kot je opredeljeno v teh splošnih pogojih, in ne nadomeščajo morebitnih drugih uporabniških pogojev, ki se uporabljajo za mobilne aplikacije in / ali spletna mesta Wayv, ki so bila s prevozniki morebiti sklenjena ločeno.

V primeru, da zaradi neizpolnjevanja pogojev prevoznik ne pridobi dovoljenja o vključitvi v sistem, ne more dostopati do mobilne aplikacije Wayv CA in v projektu morskih prevozov ne more sodelovati, posledično pa ga tudi ti splošni pogoji ne zavezujejo več.  Za prevoznika, ki je pridobil dovoljenje za vključitev v projekt, so ti splošni pogoji zavezujoči ves čas sodelovanja z upravljavcem.

 

Pogoji registracije za uporabnike

Za uporabo storitev Wayv je potrebna registracija in oblikovanje uporabniškega računa v mobilni aplikaciji Wayv Routs. Registracija je brezplačna.

Uporabnik ima pravico uporabljati Wayv skladno s temi Splošnimi pogoji poslovanja platforme Wayv, ki jih mora prebrati in sprejeti pred registracijo oziroma oblikovanjem uporabniškega računa.

Sprejem teh splošnih pogojev je pogoj za registracijo, le z njihovim sprejemom in v skladu z njihovimi pogoji ter oblikovanjem uporabniškega računa pa uporabnik pridobi pravico uporabljati platformo Wayv in storitve morskega prevoza, ki jih platforma nudi.

Ti pogoji se uporabljajo le za izvedbo storitev morskih prevozov po slovenskem morju, kot je opredeljeno v teh splošnih pogojih, in ne nadomeščajo morebitnih drugih uporabniških pogojev, ki se uporabljajo za mobilne aplikacije in / ali spletna mesta Wayv, ki so bila morebiti sklenjena ločeno.

Registrirajo se lahko fizične osebe, ki lahko brez omejitev sklepajo pravne posle. Mladoletnikom je uporaba storitev Wayv dovoljena s soglasjem staršev ali skrbnikov. Kakršnakoli uporaba platforme potrjuje, da je oseba starejša od 18 let ali da je mladoletnik prejel soglasje za uporabo platforme s strani staršev ali skrbnikov.

Za registracijo potrebuje upravljavec naslednje podatke: ime, priimek, elektronski naslov in telefonsko številko. Zahtevane podatke uporabnik vnese v mobilno aplikacijo Wayv, dostopno na: www.wayv.si. Registracija se zaključi z vnosom veljavnega e-poštnega naslova in izbiro osebnega gesla, ki se mora hraniti v tajnosti in ne sme biti razkrito tretjim osebam.

Po ustvarjenem uporabniškem računu preko mobilne aplikacije uporabnik na elektronski naslov, navedene ob registraciji, prejme e-sporočilo o potrditvi prejema prijave oziroma o uspešno ustvarjenem uporabniškem računu.

Uporabniški račun postane aktiven takoj po prejemu potrditvenega e-sporočila o uspešni prijavi.

Z registracijo se uporabnik strinja, da bo preko aplikacije ali na elektronski naslov prejemal obvestila, ki so vezana na uporabo storitev Wayv.

Vsak registrirani uporabnik dovoli uporabo svojih podatkov, ki jih zaupa ob registraciji, za potrebe storitev te platforme, tj. za naročilo in izvedbo morskega prevoza ter s to storitvijo povezanih aktivnosti (denimo obračun storitev in izdajo računa) in tudi za komunikacijo, potrebno za izvedbo prevoznih storitev.

Uporaba platforme oz. aplikacije je prostovoljna, uporabnik pa lahko kadarkoli izbriše svoj uporabniški račun in preneha uporabljati aplikacijo, ne da bi bil o tem dolžan obvestiti upravljalca, vendar je ne ne glede na to, v kolikor ti splošni pogoji ne določajo drugače, dolžan izpolniti že zapadle obveznosti do upravljavca oziroma ponudnika storitev – prevoznika.

 

Obveznosti uporabnika in prevoznika v zvezi z registracijo

Pri registraciji računa in pri uporabi platforme sta prevoznik in uporabnik dolžna zagotoviti celovite in pravilne podatke.

V primeru, da se podatki, oddani v času registracije, pozneje spremenijo, je prevoznik / uporabnik dolžan takoj posodobiti te podatke v svojem računu.

V primeru, da upravljavec ugotovi, da so podati prevoznika / uporabnika netočni ali neresnični, si pridržuje pravico do omejitve dostopa do uporabniškega računa ali njegovega izbrisa.

Za zagotavljanje varnosti uporabniškega računa je odgovoren prevoznik / uporabnik sam, prav tako tudi za vse dejavnosti na platformi, ki izvirajo iz njegovega uporabniškega računa in so z njim povezane. Prevoznik / uporabnik je dolžan podatke uporabniškega računa hraniti v tajnosti in upravljavca nemudoma obvestiti o neupravičeni uporabi uporabniškega računa, gesla ali drugih podatkov prevoznika / uporabnika (ali sumu takšnega ravnanja) s strani tretjih oseb ter zagotoviti odjavo s platforme po vsaki uporabi.

Uporabniški račun je osebni račun. Vsak prevoznik / uporabnik se lahko le enkrat prijavi na platformo. Sočasna registracija več kot enega uporabniškega računa istega prevoznika / uporabnika je prepovedana, razen če za registracijo več uporabniških računov prevoznik / uporabnik pridobi pisno dovoljenje upravljavca.

Uporabniškega računa tudi ni dovoljeno dati v skupno rabo ali ga prenesti na tretjo osebo.

V kolikor prevoznik / uporabnik ne ravna v skladu s temi obveznostmi glede registracije, upravljavec ne odgovarja za morebitne kršitve oziroma nastalo škodo.

 

Dostop do platforme

Prenos ali dostop do mobilne aplikacije in / ali spletnega mesta Wayv je mogoč na večini sodobnih mobilnih ali računalniških naprav z internetno povezavo, ki so opremljene z operacijski sistemi Android ali iOS.

Prevozniku, ki je pridobil dovoljenje za vključitev v sistem Wayv, povezavo do dostopa mobilne aplikacije Wayv posreduje upravljavec.

Mobilna aplikacija in / ali spletna mesta Wayv so na voljo pod različnimi blagovnimi znamkami Wayv.

Če ni drugače dogovorjeno v pisni obliki, so aplikacije / storitve spletnega mesta na voljo le v skladu s temi splošnimi pogoji in samo za osebno, nekomercialno uporabo.

Za dostop do omrežja, potrebnega za uporabo aplikacije ali spletnih storitev in za tarife in pristojbine mobilnega operaterja, vključno s porabo mobilnih podatkov med uporabo mobilne aplikacije ali spletnih storitev, odgovarja uporabnik oziroma prevoznik ali obiskovalec sam. Ti so odgovorni tudi za morebiti potrebno pridobitev združljivih naprav in operacijskih sistemov, potrebnih za uporabo aplikacije oziroma spletnih storitev, vključno s posodobitvami strojne in programske opreme.

Uporabnik oziroma prevoznik odgovarja za zakonito uporabo platforme v skladu s temi splošnimi pogoji in v skladu z nameni, za katere je platforma ustanovljena, in ne sme uporabljati platforme na način, da bi upravljavcu ali prevoznikom (uporabnik) oziroma uporabnikom (prevoznik) povzročal kakršnokoli škodo.

Upravljavec si prizadeva za nemoteno delovanje platforme, vendar ne prevzema nobene odgovornosti za njeno nemoteno uporabo. Upravljavec ni dogovoren za morebitne poškodbe računalniške opreme, mobilnih telefonov ali drugih aplikacij, ki bi nastale zaradi uporabe platforme, vključno s tistimi, ki jih povzročijo virusi. Prav tako upravljavec ni odgovoren za morebitno škodo kakršnekoli vrste, ki bi utegnila nastati zaradi uporabe ali nezmožnosti uporabe platforme.

 

Pogoji uporabe platforme

V skladu s temi splošnimi pogoji ima uporabnik pravico naročati morske prevoze v mobilni aplikaciji Wayv Routs, prevoznik pa preko mobilne aplikacije Wayv CA nuditi in sodelovati pri tovrstnih prevozih.

V uporabniškem računu na platformi (mobilni aplikaciji in / ali spletnem mestu) lahko prevoznik oz. uporabnik ureja svoje podatke v skladu s temi splošnimi pogoji.

Uporabniški račun na platformi služi predvsem za identifikacijo prevoznika / uporabnika in kanal, preko katerega lahko uporabnik naroči morski prevoz oziroma s prevoznikom sklene dogovor o želenih prevoznih storitvah.

Registrirani uporabnik, ki želi naročiti morski prevoz, preko mobilne aplikacije odda povpraševanje oziroma zahtevo za prevoz, pri kateri mora vpisati podatke plačilne kartice, število potnikov, želeno lokacijo vkrcanja, želeno lokacijo izkrcanja ter želeno uro vkrcanja. Pred uporabo nekaterih storitev, ki jih omogoča Wayv, bo morda potrebno zagotoviti tudi dodatne informacije in dokumente, o čemer bo uporabnik predhodno obveščen.

V postopku oddaje povpraševanja uporabnik podatke o plačilni kartici posreduje le ob prvem povpraševanju, vsa nadaljnja naročanja prevozov pa lahko kupuje z isto kartico brez ponovnega vpisa podatkov o kartici.

Na oddano zahtevo, ki jo preko platforme prejmejo prevozniki, ki sodelujejo z upravljavcem oziroma so pridobili status aktivnega prevoznika, se s svojo ponudbo (časom prihoda oziroma prevzema potnika na želeni destinaciji in ceno storitev) odzovejo vsi zainteresirani prevozniki. Ponudniki storitev oziroma prevozniki lahko prosto sprejemajo ali zavrnejo prejete zahteve za prevoz, ki jih dobijo preko platforme. Uporabnik nato preko platforme v svojo mobilno aplikacijo prejme ponudbe vseh zainteresiranih prevoznikov, med katerimi izbere eno, izbrani prevoznik pa je nato obveščen o sprejemu ponudbe, ki jo mora prevoznik še zadnjič – končno potrditi. Ko je dogovor na ta način s strani prevoznika še zadnjič potrjen, je dogovor o prevozu med uporabnikom in prevoznikom sklenjen in ga ni več mogoče preklicati, razen pod pogoji iz spodnjega razdelka »Preklic storitev«.

S sklenitvijo končnega prevoznega dogovora med uporabnikom in izbranim prevoznikom se na plačilni kartici uporabnika ustvari začasna rezervacija sredstev za izvedbo dogovorjene prevozne storitve, ki bremeni račun uporabnika šele, ko je prevoz zaključen, o čemer prevoznik obvesti upravljavca.

Za potrebe izvedbe dogovorjene prevozne storitve in njenega obračuna upravljavec šele po potrjenem končnem dogovoru o prevozu med uporabnikom in prevoznikom izbranemu prevozniku poleg števila potnikov ter začetnih in končnih oziroma želenih destinacij posreduje tudi ime in priimek uporabnika ter njegovo telefonsko številko. Te podatke lahko prevoznik uporabi le za namen vzpostavitve kontakta z uporabnikom, če potnika na dogovorjeni čas prevzema ni na dogovorjeni destinaciji, z namenom, da ga prevoznik pokliče in preveri stanje dogovora. Če potnik kljub pozivu prevoznika, ne pride na dogovorjeno mesto lokacije prevzema, se šteje prevoz za zaključen in stroški prevoza bremenijo uporabnika kot da bi bil prevoz opravljen.

Uporabniki in ponudniki prevoznih storitev lahko podajo medsebojno oceno izvedene storitve. Ocene prevoznikov in uporabnikov bodo vidne na platformi, kar lahko vpliva na odločitev uporabnika pri izbiri prevoznika in obratno – pri odločitvi prevoznika, ali bo posameznemu uporabniku ponudil storitev ali ne.

 

Razmejitev odgovornosti

Dogovor oziroma pogodba o prevoznih storitvah je na zgoraj predstavljen način sklenjena neposredno med ponudnikom storitev in uporabnikom ter ne ustvarja nobenega pogodbenega odnosa med uporabnikom in platformo oziroma upravljavcem platforme. Wayv je v tej fazi le posrednik, ki zagotavlja platformo za sklenitev dogovora o prevozu med ponudnikom storitev in uporabnikom. Wayv ne zagotavlja prevoznih storitev tretjih oseb. Vsi tretji ponudniki storitev so neodvisni izvajalci – tretje osebe, registrirana podjetja ali druge pravne osebe, ki niso zaposleni v podjetju Emigma d.o.o., jim je pa upravljavec podelil dovoljenje za sodelovanje v projektu morskih prevozov.

Uporabnik in prevoznik sta odgovorna za zakonito uporabo platforme, v namene, za katere je platforma ustanovljena in pravilnost posredovanih podatkov v zvezi z želenim oziroma dogovorjenim prevozom. Uporabnik platforme ne sme zlorabljati ne v škodo upravljalca ne prevoznika, enako pa velja za prevoznika, ki platforme ne sme zlorabljati v škodo upravljavca in uporabnika.

Za obveznosti v zvezi z izvedbo dogovorjenega prevoza in zagotavljanjem prevoznih storitev v skladu s prevoznim dogovorom med prevoznikom in uporabnikom v celoti odgovarja prevoznik.

Upravljavec ne prevzema nikakršne odgovornosti za pravilnost in točnost podane zahteve za prevoz, prav tako je odgovornost upravljavca izključena glede sklenitve končnega dogovora med prevoznikom in uporabnikom ter tudi glede izvedbe same prevozne storitve in dogajanja med prevozom. Upravljavec uporabniku oziroma prevozniku ne odgovarja za škodo ali izgubo, ki izvira ali je v povezavi s pravnim poslom med uporabnikom in ponudnikom storitev, prav tako ne za razpoložljivost in kvaliteto storitev neodvisnih ponudnikov prevoznih storitev. Prav tako upravljavec ne prevzema nikakršne odgovornosti za kakršno koli dejanje ali opustitev uporabnika, ponudnika storitev ali katere koli tretje osebe.

Za škodo, ki izvira iz dogovorjenega posla o prevozu med uporabnikom in prevoznikom, uporabnik in prevoznik drugi pogodbeni stranki, ki ji je škoda nastala, odgovarja v skladu s splošnimi pravili o povzročitvi škode in odškodninski odgovornosti.

 

Pogoji plačila storitev

Uporabnik z namenom izvedbe storitve platforme ob prvi oddaji povpraševanja za prevoz upravljavcu zagotovi podatke o plačilnem sredstvu.

Rezervacija sredstev in bremenitev računa uporabnika sta opredeljena v oddelku »Pogoji uporabe platforme«.

Storitev prejema plačil in obdelave plačil (vključno s podporo za izdajanje računov in potrdil o plačilih prek tretjih oseb, ki opravljajo storitve fiskalizacije v imenu tretjih ponudnikov storitev), nudi oziroma opravlja neposredno upravljavec, in sicer način, opisan v nadaljevanju.

Plačila za izvedbo storitev prevoza se opravljajo preko sistema Stripe. Dogovorjeni znesek storitve v skladu s ceno izbranega prevoznika, s katero se je uporabnik s sprejemom ponudbe strinjal, po zaključenem prevozu preko navedenega sistema prejme neposredno upravljavec, ki uporabniku na njegov e-naslov ali v mobilno aplikacijo po zaključeni storitvi in transakciji posreduje račun za opravljeno storitev.

Račun, ki ga na zgoraj opisan način prejme uporabnik, upravljavec izda v imenu in za račun prevoznika, po ceni, ki jo je določil prevoznik.

Račun, ki je bil v imenu prevoznika izdan uporabniku, prejme tudi prevoznik na izbrani elektronski naslov svojega uporabniškega računa. Pravilnost izdanega računa lahko prevoznik preveri neposredno v platformi z vpogledom v pretekle vožnje z dogovorjenimi vrednostmi oz. cenami. Plačila za prevozne storitve v skladu z izdanim računom bodo nakazana na račun prevoznika v skladu s splošnimi pogoji Stripe, najkasneje pa v roku 14 dni od izvedene transakcije. Nakazana sredstva bodo zmanjšana za provizijo Stripe in stroške obdelave upravljavca platforme v višini  0,20 EUR + ddv za posamezen izdan račun. Upravljalec bo za svoje storitve prevozniku izdal ločen račun. Prevoznik na svoje elektronski naslov poleg računa prejme tudi opisan obračun opravljenih prevozov in plačil za storitve, zmanjšano za provizijo transakcije in stroške obdelave.

Storitve obdelave plačil lahko upravljavec opravlja tudi preko svojih podružnic ali tretjih oseb, ki v njegovem imenu zagotavljajo te storitve.

V delu prejema in obdelave plačil za opravljene storitve Wayv nastopa kot neposredni ponudnik tovrstnih storitev in odgovarja za pravilen obračun opravljenih storitev ter za nakazilo plačil prevoznikom.

a. Odgovornost prevoznika in uporabnika v zvezi s plačilom

Prevoznik uporabniku in upravljavcu odgovarja za pravilno posredovane podatke o ceni storitev, ki jo določi prevoznik.

Uporabnik pa odgovarja za plačilo opravljene prevozne storitve in z njo povezanih pristojbin ali stroškov, ki lahko nastanejo zaradi zagotavljanja storitev prevoznikov in ki se zahtevajo preko računa uporabnika, kot je podrobneje razloženo zgoraj.

Strošek storitev prevoza in z njim povezanih pristojbin je odvisen od uporabe storitev, ki so bile dogovorjene in potrjene.

V primeru, da se po opravljenem prevozu izkaže, da so med dogovorjeno storitvijo zaradi uporabnikovih ravnanj, ki presegajo normalno rabo stvari, prevozniku nastali dodatni vzdrževalni stroški plovila kot je to običajno po opravljenem prevozu, lahko upravljavec na predlog prevoznika, ki mora to izkazati z ustreznimi dokazili, ta strošek dodatno zaračuna uporabniku. Upravljavec za takšen strošek prevoznika ne odgovarja v nobenem primeru. Račun za dodatne stroške pa uporabniku izda v imenu in za račun prevoznika.

Če dogovorjene storitve prevoza ni mogoče izvesti zaradi ravnanj uporabnika, uporabnik kljub temu odgovarja za celotno plačilo storitve in vse s tem povezane pristojbine, razen v primerih, kjer je v teh splošnih pogojih določeno drugače.

 

Preklic prevoznih storitev

Uporabnik lahko svojo zahtevo za prevoz brez kakršnihkoli stroškov prekliče do trenutka potrditve oziroma sklenitve končnega dogovora o prevozu s prevoznikom in rezervacije sredstev na njegovem transakcijskem računu. Po tem trenutku se naročena prevozna storitev brez stroškov za uporabnika prekliče zaradi opravičljivih razlogov na strani uporabnika, če se prevoznik s tem strinja, o čemer mora obvestiti upravljavca. Upravljavec lahko v tem primeru uporabniku zaračuna strošek preklica storitve.

Če potnika na dogovorjeni čas prevzema ni na dogovorjeni destinaciji in se tam ne pojavi niti po dodatnem pozivu prevoznika, se šteje prevoz za zaključen, in stroški prevoza v celoti bremenijo uporabnika, kakor da bi bil prevoz opravljen.

Upravljavec lahko zavrne uporabnikovo zahtevo za prevoz in prekliče storitev, če obstaja utemeljen dvom glede pravilnosti in verodostojnosti zahteve ali kontaktnih podatkov uporabnika.

Ponudniki prevoznih storitev se prostovoljno odločajo o sprejemu ali zavrnitvi prejetega povpraševanja o prevozu in niso zavezani k izvedbi dogovora vse dokler ni med njimi in uporabniki sklenjen končni dogovor, kot je predstavljeno v predhodnih določbah teh splošnih pogojev.

 

Upravičenja v zvezi z uporabo platforme

a. Obseg

Platforma zagotavlja dovoljenje za namestitev, ogledovanje in uporabo spletnega mesta Wayv.si in mobilnih aplikacij Wayv izključno za uporabo in dostop do platforme za namene naročanja in izvedbe prevoznih storitev v skladu s temi splošnimi pogoji in zgolj za osebno, nekomercialno rabo, pri čemer je vsakdo zavezan spoštovati avtorske pravice in pravice intelektualne lastnine, ki varujejo katerikoli element, ki je objavljen na platformi Wayv.

Pri uporabi platforme ne smejo biti odstranjeni razlikovalni znaki upravljavca platforme kot so blagovna znamka, avtorske in druge sorodne pravice ali druga na platformi vsebovana obvestila.

Prepovedana je vsakršna drugačna uporaba vsebin platforme, ki nasprotuje tem splošnim pogojem. Tako je prepovedano zlasti (in ne izključno) sledeče: uporaba informacij in vsebin platforme v kakršni koli bazi podatkov, kompilaciji, arhivu ali predpomnilniku, spreminjanje, kopiranje, distribucija, objava in ponovna objava, prenos, predvajanje in izvajanje, reprodukcija, ponovna uporaba, prodaja ter licenciranje informacij, vsebin, programov, produktov in storitev, pridobljenih na platformi Wayv.

Brez izrecnega dovoljenja upravljavca platforme je prepovedano globoko povezovanje (t.i. deep-linking) do platforme za kakršen koli namen, prav tako pa dostop do platforme s spletnimi roboti, pajki, programsko opremo za ekstrakcijo ali kateri koli drug avtomatiziran postopek za pridobivanje informacij in vsebin platforme.

Prav tako je vsakomur prepovedano, da:

a) licencira, podlicencira, kopira, spreminja, distribuira, ustvarja, prodaja, preprodaja, prenaša ali najema kateri koli del mobilnih aplikacij in / ali spletnih mest Wayv;

b) analizira z obratnim inženiringom ali poskusi pridobiti izvorno kodo mobilnih aplikacij in / ali spletnih mest Wayv, razen če to dovoljuje zakon;

c) zažene ali povzroči zagon programov ali skriptov z namenom strganja, indeksiranja, raziskovanja ali drugačnega pridobivanja podatkov, ki tvorijo kateri koli del mobilnih aplikacij in / ali spletnih mest ali podatkov Wayv;

d) uporablja, prikazuje ali manipulira katero koli od imen, oznak Wayv ali jih zlorablja za kakršen koli namen, razen za uporabo mobilnih aplikacij in / ali storitev Wayv;

e) ustvari ali registrira

(i) podjetja,
(ii) URL-je,
(iii) imena domen,
(iv) imena ali naslove aplikacij programske opreme ali
(v) imena ali profile družabnih medijev, ki vsebujejo imena, oznake ali dela Wayv ali kakršen koli zmeden ali bistveno podoben naslov, oznako, naslov ali delo;

f) kot ime fotografije ali ozadja družabnih medijev uporablja ime, oznako ali delo podjetja Emigma d.o.o.;

g) kupuje ključne besede (vključno z, vendar ne omejeno na Google AdWords), ki vsebujejo kateri koli naslov, oznako ali delo Wayva; ali

h) se na kakršen koli način in za kakršen koli namen prijavi za registracijo, sklic, uporabo, kopiranje in / ali zahteva lastništvo naslova, znamke ali dela Wayv ali katerega koli zmedenega ali bistveno podobnega imena, znamke, naslova ali dela, samostojno ali v kombinaciji z drugimi črkami, ločili, besedami, simboli, oblikovanjem in / ali kakršnimi koli ustvarjalnimi deli.

Upravljavec si pridržuje pravico do uporabe vseh ustreznih pravnih postopkov proti kršiteljem obveznosti po teh določbah.

 

b. Ravnanje posameznikov pri uporabi platforme

Uporaba platforme je predmet veljavne državne zakonodaje in mednarodnih predpisov in regulacij, z uporabo katerih se posameznik izrecno strinja. Vsak uporabnik platforme se prav tako izrecno strinja:

 • z upoštevanjem državnih in mednarodnih predpisov, ki urejajo spletna ravnanja in dopustne vsebine,
 • da uporabnik, ki je mlajši od 18 let, ne bo objavljal vsebin oziroma kako drugače uporabljal platforme brez soglasja staršev ali skrbnikov,
 • da platforme ne bo uporabljal za nelegalne namene,
 • da v zvezi s platformo, njegovimi informacijami in vsebinami ne bo storil kakršnih koli kršitev,
 • da platforme ne bo uporabljal za komercialne namene,
 • da platforme ne bo uporabil za nelegalen dostop do drugih računalniških sistemov,
 • da ne bo motil uporabe portala drugih uporabnikov, prevoznikov oziroma obiskovalcev,
 • da platforme ne bo uporabljal za pošiljanje verižnih pisem, neželene pošte ali oglasnih sporočil,
 • da na platformo ne bo nalagal spletnih virusov ali druge škodljive programske opreme in datotek,
 • da ne bo ogrožal varnosti platforme, uporabniških računov, gesel, strežnikov, omrežij in drugih nosilcev podatkov, ki so dostopni preko platforme ali z njo kakor koli povezani.

Nekatere storitve Wayv omogočajo uporabnikom oziroma prevoznikom objavo, nalaganje, prenos, prikazovanje in distribucijo ali drugačno oddajo gradiva na platformo.

S sprejemom teh splošnih pogojev se posameznik strinja, da ne bo objavljal gradiv, ki:

 • vsebujejo vulgarne, žaljive, sovražne ali seksualno eksplicitne izjave, predvsem take, ki bi bile povezane z osebnostnimi lastnosti, spolnostjo, raso ali vero ali ki izražajo diskriminacijo, rasizem ali sovraštvo,
 • vsebujejo grožnje, lažne, zavajajoče ali netočne izjave in informacije,
 • vsebujejo oglaševanje storitev in produktov drugih ponudnikov,
 • vsebujejo izjave, s katerimi se promovira politična in verska gibanja ali druge interesne skupine,
 • zapadejo pod avtorsko in sorodne pravice, za objavo katerih posameznik nima ustreznega dovoljenja,
 • imajo znake protipravnih ravnanj ali k takšnim ravnanjem spodbujajo,
 • razkrivajo osebne podatke o mladoletnikih brez soglasja njihovih staršev ali skrbnikov ali
 • kako drugače nasprotujejo splošnim pogojem.

Vsaka objava kakršnega koli gradiva ali informacij na platformi pomeni, da:

 • je posameznik lastnik objavljenega gradiva,
 • ima posameznik, ki ni lastnik objavljenega gradiva, dovoljenje lastnika avtorske in sorodnih pravic za objavo njegovega gradiva,
 • posameznik platformi dovoljuje, da njegova gradiva uporablja, objavlja, kopira, spreminja, arhivira, prenaša in poustvarja v kakršni koli obliki,
 • objava gradiva ustreza določbam v splošnih pogojih.

 

c. Omejitev odgovornosti upravljavca platforme

Upravljavec in lastnik platforme v nobenem primeru ne odgovarja za vsebino uporabniških gradiv, ki se nahajajo na platformi, niti ne odgovarja za vsebino gradiv, ki jih na platformi objavijo tretje osebe. Vsebine uporabniških gradiv upravljavec ni dolžan preverjati, vendar mu je ta pravica pridržana, prav tako pa ima pravico do urejanja in izbrisa gradiv, ki nasprotujejo zgoraj navedenim določbam splošnih pogojev, brez vnaprejšnjega obvestila posamezniku.

V primeru hujših kršitev splošnih pogojev se upravljavec lahko odloči za trajen izbris uporabniškega računa brez vnaprejšnjega obvestila uporabniku oziroma prevozniku oz. za preprečitev ponovnega dostopa na spletno stran.

Upravljavec si pridržuje pravico do uporabe vseh ustreznih pravnih postopkov proti kršiteljem teh splošnih pogojev ali zlorabe aplikacij / storitev spletnega mesta.

Uporabnik oziroma prevoznik odgovarja tudi za dejanja tretjih oseb, izvedena prek njegovega uporabniškega računa, razen če je pri varovanju svojega računa ravnal z vso potrebno skrbnostjo.

 

Odstop od teh splošnih pogojev

Uporabnik lahko kadarkoli preneha uporabljati platformo in posledično tudi odstopi od teh splošnih pogojev z zaprtjem njegovega uporabniškega računa. Izbris uporabniškega računa se izvede v 30 dneh od oddane zahteve. Ne glede na to je uporabnik, v kolikor ti splošni pogoji ne določajo drugače, dolžan izpolniti že zapadle obveznosti do upravljavca oziroma ponudnika storitev – prevoznika.

Prevoznik lahko kadarkoli odstopi od sodelovanja v projektu in teh splošnih pogojev  s pisno izjavo o odstopu, poslano upravljavcu na njegov e-naslov: support@wayv.si in z zaprtjem njegovega uporabniškega računa. Odstop učinkuje od trenutka, ko je upravljavec prejel obvestilo prevoznika. V primeru odstopa je prevoznik še vedno dolžan izvesti vse sklenjene dogovore o prevozih z uporabniki, ki so bili sklenjeni do trenutka prekinitve teh pogojev. Če prevoznik tega ne stori, upravljavec uporabniku vrne rezervirana denarna sredstva za dogovorjen in neopravljen prevoz, prevoznik pa upravljavcu odgovarja za škodo, ki mu je s tem v zvezi nastala.  Upravljalec ima pravico odstopiti od teh pogojev v primeru ugotovljenih kršitev obveznosti uporabnika oziroma prevoznika v skladu s tem splošnimi pogoji ali katerega koli drugega dogovora med uporabnikom oziroma prevoznikom in upravljalcem o storitvah Wayv s predhodnim pisnim obvestilom o odstopu, ki ga pošlje na e-naslov uporabnika oziroma prevoznika.   V primeru, da upravljavec uporabniku za dogovorjeno prevozno storitev ne bi mogel zaračunati z izbranim plačilnim sredstvom, za katerega je uporabnik zagotovil podatke, lahko upravljavec uporabniku začasno onemogoči dostop do platforme, dokler plačilo ne bo izvedeno.  Z odstopom od teh splošnih pogojev bodisi s strani uporabnika oziroma prevoznika bodisi s strani upravljavca, uporabnik oziroma prevoznik nima več pravic, ki jih v skladu s temi pogoji omogoča platforma.  V primeru neporavnanih obveznosti do upravljavca ali tretjih ponudnikov, ki so nastale do prekinitve teh splošnih pogojev, te s prekinitvijo pogojev ne prenehajo, temveč uporabnik oziroma prevoznik za njih v celoti odgovarja do njihovega končnega poplačila.

 

Varstvo osebnih podatkov

Emigma d.o.o. (upravljavec portala in osebnih podatkov) je upravljavec osebnih podatkov uporabnikov platforme Wayv, ki na platformi (spletnem mestu Wayv.si in / ali mobilnih aplikacijah Wayv) ustvarijo uporabniški račun, ponudnikov prevoznih storitev, v določeni meri pa tudi upravljavec osebnih podatkov obiskovalcev platforme, ki ne ustvarijo uporabniškega računa.

Emigma d.o.o.  obdeluje sledeče osebne podatke uporabnika, tj. posameznika, ki ustvari uporabniški račun:

 • podatki za registracijo uporabniškega računa: ime, priimek posameznika, telefonska številka, e-naslov, IP naslov, prijavno ime, geslo v kriptirani obliki, datum kreiranja računa,
 • podatki ob oddani zahtevi za morski prevoz: ime, priimek, telefonska številka, e-naslov, podatke o plačilu ali bančništvu, število potnikov  in morebitni drugi podatki, ki bi bili potrebni za izvedbo naročila,
 • podatki v zvezi z uporabo platforme in izvedeno storitvijo: podatki o oddanem naročilu, datum in čas storitve, relacija, cena storitve, način plačila, podatki uporabnikov, ko se obrnejo na podporo za stranke, podajo ocene ali pohvale drugih uporabnikov, povratne informacije o izvedeni storitvi, ki lahko vključujejo tudi fotografije ali druge posnetke, ki so jih zbrali uporabniki.

Emigma d.o.o. obdeluje sledeče podatke prevoznika – ponudnika storitve:

 • podatke o ponudniku / prevozniku: naziv podjetja oziroma nosilca dejavnosti, ime in priimek odgovorne osebe, naslov sedeža oziroma kraja prebivanja, davčna številko, telefonska številka in elektronsko naslov,
 • podatke o plovilu: registracijska številka, ime plovila, število potnikov, dolžina, številka dovoljenja za plovbo, številka zavarovanja, datum veljavnosti zavarovanja,
 • podatke o kapetanih: ime, priimek, telefonska številka, elektronski naslov, številka dokazila o usposobljenosti, datum veljavnosti dokazila o usposobljenosti.

Obdelava osebnih podatkov posameznikov pri upravljavcu poteka izključno na podlagi in v okviru pravnih temeljev za obdelavo osebnih podatkov iz 6. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov.

Osebni podatki uporabnikov in prevoznikov, zbrani za namen registracije in uporabo platforme in storitev, ki jih nudi platforma, se obdelujejo na pravnem temelju pogodbe oziroma dogovora (člen 6/I točka b Splošne uredbe o varstvu podatkov) in le za namen izvajanje teh splošnih pogojev.

Ker je dostop do spletne strani Wayv mogoč brez registracije in uporabniškega računa, upravljavec osebne podatke posameznikov – vseh, ki obiščejo ali na kakršenkoli način vpogledujejo oz. brskajo po portalu ter tudi uporabnikov in prevoznikov zaradi narave storitev dostopa do spletne strani obdeluje tudi na osnovi zakonitega interesa (člen 6/I točka f Splošne uredbe o varstvu podatkov) za namen zagotavljanja varnega delovanja portala, statistiko in analitiko obiskov, zmanjševanja tveganj vdorov na spletno stran. V tem primeru upravljavec spremlja naslednje podatke, ki bi lahko služili identifikaciji: IP-naslov računalnika, vrsta brskalnika, imena domen, datum in čas dostopa ter obiskane spletne strani.

V določenih primerih lahko upravljavec zaproša obiskovalce platforme in druge posameznike za podajo privolitev (6/I člen točka a Splošne uredbe o varstvu podatkov), denimo za namene pošiljanja novičk o novostih njegovih storitev in storitev njegovih poslovnih partnerjev. V teh primerih obdelava osebnih podatkov poteka v okviru s posameznikovo izjavo dopuščenega obsega osebnih podatkov, namena in dogovorjenih kanalov obveščanja, vse do preklica.

Skladno z določilom 158/II ZEKom-1 bo upravljavec uporabnikom in prevoznikom na elektronski naslov, ki so mu ga zaupali ob registraciji, posredoval e-novice (obvestila o splošnih akcijah, priložnostnih ponudbah, zanimivih vsebinah in novostih, ipd.), v kolikor uporabnik ali prevoznik v naprej ne bi odklonil prejemanja e-novic. Prejem e-novic lahko uporabnik ali prevoznik zavrne tudi kadarkoli pozneje, ob prejemu vsakega e-sporočila.

Obdelava osebnih podatkov obiskovalcev (in posledično tudi uporabnikov in prevoznikov) platforme s piškotki je naslovljena na privolitev, razen v delu obdelave osebnih podatkov, ki je nujen za zagotavljanje pravilnega delovanja platforme. Obdelava osebnih podatkov s piškotki je natančno opisana na sledeči povezavi: http://wayv.si/obvestilo-o-piskotkih/.

Poleg upravljavca lahko osebne podatke v njegovem imenu in za njegov račun obdelujejo tudi njegovi obdelovalci, tipično so to ponudniki informacijske podpore pri obdelavi osebnih podatkov, in drugi zunanji uporabniki.

Za namen izvedbe dogovora (povezave povpraševalca in ponudnika) in teh splošnih pogojev upravljavec nekatere osebne podatke uporabnikov izmenja  z izbranim prevoznikom, s katerim je bil sklenjen prevozni dogovor, in sicer: ime, priimek, telefonska številka.  Do faze sklenitve končnega dogovora med uporabnikom in prevoznikom je povpraševanje prevoznikom vidno le v anonimizirani obliki (začetna in končna oziroma želena destinacija, število potnikov). Izmenjava tovrstnih podatkov je potrebna, da lahko izbrani prevoznik vzpostavi kontakt z uporabnikom, s katerim je sklenil dogovor, za namen izvedbe sklenjenega prevoznega dogovora. V tem delu izbrani prevoznik nastopa v vlogi samostojnega upravljavca prejetih osebnih podatkov.

Osebni podatki posameznikov se ne iznašajo v tretje države.

Upravljavec bo osebne podatke obdeloval le v obsegu, ki je potreben za uresničevanje namenov obdelave in dokler bo to potrebno za dosego zasledovanega cilja. Osebne podatke tako obdeluje do izpolnitve namena oziroma v okviru zastaralnih rokov za obveznosti, ki bi lahko izvirale iz obdelave teh osebnih podatkov, še posebej, ko je obdelava osebnih podatkov potrebna v okviru sklenitve oziroma izvedbe dogovora oziroma pogodbe, razen v primerih, ko je rok hrambe osebnih podatkov zapovedan z zakonom. V slednjih primerih upravljavec podatke hrani v skladu z zakonsko zapovedjo.

Upravljavec se zavezuje, da bodo osebni podatki, pridobljeni preko platforme v celoti ostali hranjeni, varovani in obdelovani s strani podjetja Emigma d.o.o. in njegovih obdelovalcev osebnih podatkov, ki jih bodo obdelovali izključno v imenu in za račun podjetja Emigma d.o.o. Z vsemi pridobljenimi osebnimi podatki bo upravljavec skupaj s svojimi obdelovalci ravnal v skladu s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov in nacionalno zakonodajo.

Več o obdelavi osebnih podatkov, vključno z informacijami o tem, kako uveljavljati pravice iz naslova varstva osebnih podatkov si lahko preberete v Informacijah za posameznike na povezavi http://wayv.si/politika-zasebnosti/.

 

Sprememba splošnih pogojev

Upravljavec lahko te splošne pogoje spremeni. Spremembe bodo na voljo v pisni obliki in posredovane na elektronski naslov uporabnikov in prevoznikov najpozneje 30 dni pred predvidenim datumom začetka njihove veljavnosti. Šteje se, da je uporabnik oziroma prevoznik s spremembami soglašal, če upravljavcu pred začetkom veljavnosti sprememb s pisnim odgovorom ne sporoči, da jih zavrača, ali če uporabnik oziroma prevoznik ne ukine svojega uporabniškega računa. Če se uporabnik ali prevoznik s spremembami ne strinja, je upravičen do odpovedi pogodbenega razmerja brez odpovednega roka do predlaganega datuma, ko bodo spremembe začele veljati. Odpoved razmerja uporabnik oziroma prevoznik upravljavcu prav tako sporoči v pisni obliki, na elektronski naslov, iz katerega je prejel predlagane spremembe oziroma uporabnik izbriše svoj uporabniški račun. V sporočilu, v katerem se predlagajo spremembe, bo upravljavec uporabnike in prevoznike še enkrat posebej opozoril na pravico do zavrnitve, rok za to in možnost odpovedi pogodbe.

Spremenjeni splošni pogoji bodo dodatno objavljeni tudi na platformi (torej spletni strani in mobilnih aplikacijah Wayv).

 

Končne določbe

Za vsa vprašanja, ki niso urejena v teh splošnih pogojih, se uporabljajo določila Zakona o varstvu potrošnikov, Obligacijskega zakonika, Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah, Zakona o intelektualni lastnini in drugih veljavnih predpisov v Republiki Sloveniji oz. slovensko pravo.

Morebitne spore bosta pogodbeni stranki primarno reševali izvensodno in sporazumno. V kolikor do sporazuma ne pride, je za spore, ki izvirajo iz tega pogodbenega razmerja, pristojno sodišče v Kopru.

Neveljavnost posameznih določb teh splošnih pogojev ne vpliva na veljavnost preostalih določb, ki ostanejo veljavne in zavezujoče. Neveljavne določbe se nadomestijo z veljavnimi. Enako velja za morebitne opustitve določb teh splošnih pogojev.

Ti splošni pogoji stopijo v veljavo dne 01.07.2021 in veljajo do preklica oz. sprememb.