Politika zasebnosti

Informacije o obdelavi osebnih podatkov za posameznike v družbi Emigma d.o.o.

 

Predstavitev upravljavca

Wayv je mobilna platforma za naročanje prevozov po slovenskem morju. Deluje kot posrednik med ponudniki storitev ladijskih prevozov in potniki, ki si želijo prevoza po slovenskem morju. Uporaba aplikacije je brezplačna, potnik plača zgolj ceno prevoza, ki jo določi izvajalec prevoza.

Ker je delovanje in poslovanje v današnjem času neizogibno povezano tudi z obdelavo osebnih podatkov, je ena izmed naših zavez spoštovanje zasebnosti tako naših sodelavcev, partnerjev kot tudi obiskovalcev naše platforme, registriranih uporabnikov, prevoznikov – ponudnikov prevoznih storitev in drugih posameznikov ter varstvo njihovih osebnih podatkov, pri čemer se zavezujemo, da bomo z zbranimi osebnimi podatki ravnali po določbah Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: GDPR) in nacionalnih predpisov, ki urejajo to področje.

EMIGMA d.o.o. za namen izvedbe dogovora iz Splošnih pogojev poslovanja platforme Wayv (povezave povpraševalca in ponudnika) in za namen izvedbe izbrane prevozne storitve, nekatere osebne podatke uporabnikov (ime, priimek, telefonska številka) izmenja z izbranim prevoznikom, s katerim je bil sklenjen prevozni dogovor, vendar šele po sklenitvi končnega dogovora o prevozu. Do faze sklenitve končnega dogovora med uporabnikom in prevoznikom je povpraševanje prevoznikom vidno le v anonimizirani obliki (začetna in končna oziroma želena destinacija, število potnikov). Izmenjava tovrstnih podatkov je potrebna, da lahko izbrani prevoznik vzpostavi kontakt z uporabnikom, s katerim je sklenil dogovor, za namen izvedbe sklenjenega prevoznega dogovora. V tem delu izbrani prevoznik nastopa v vlogi samostojnega upravljavca prejetih osebnih podatkov.

 

Vizija varstva zasebnosti oziroma varstva osebnih podatkov

Emigma d.o.o. je zaupanja vreden upravljavec osebnih podatkov. Razumemo in zavedamo se pomena zaupanja, varnosti in zasebnosti vseh posameznikov in jo tudi spoštujemo. Zasebnost vseh posameznikov ščitimo tudi z razvojem tehnologije, ki omogoča varno spletno izkušnjo.

 

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov

Podjetje Emigma d.o.o. nima pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov, ker osebnih podatkov ne obdelujemo v takšnem obsegu, da bi to obveznost morali izpolniti

 

Nameni obdelave osebnih podatkov in pravni temelji

a) Emigma d.o.o. osebne podatke registriranih uporabnikov platforme Wayv – posameznikov, ki v mobilni aplikaciji Wayv Routs ustvarijo uporabniški račun in prevoznikov, ki so registrirani in vključeni v projekt Wayv – obdeluje v okviru in za namen izvajanja pogodb, podporo uporabnikom in prevoznikom, tudi za namen sklenitve pogodb in v fazi pogajanj ter po prejemu ponudbe posameznika (6/I člen točka b Splošne uredbe). Podatki, ki se za namen uresničevanja pravic in obveznosti uporabnika in prevoznika platforme pridobijo in v nadaljevanju obdelujejo za ta namen, so natančno opredeljeni v Splošnih pogojih poslovanja platforme Wayv, ki so dostopni na spletni strani www.wayv.si.

Na podlagi pogodbe EMIGMA d.o.o. obdeluje tudi osebne podatke zaposlenih, ki so potrebni za sklenitev in izvajanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja v obsegu kot ga določa Zakon o trgu dela ([1]) oziroma Zakon o delovnih razmerjih ([2]).

b) Emigma d.o.o. obdeluje osebne podatke posameznikov (sodelavcev, partnerjev, obiskovalcev in uporabnikov portala, prevoznikov ter drugih) tudi na podlagi oz. v okvirih zakonskega pravnega temelja (6/I člen točka c GDPR) in na podlagi drugih mednarodnih pogodb, predpisov EU ter nacionalnih zakonov, ki od upravljavca terjajo, da v določenih primerih posreduje osebne podatke posameznikov državnim organom (kot so MNZ, FURS, različne inšpekcije ipd.) in drugim upravljavcem (kot so ZZZS, ZRSZ, ZPIZ itd.) za izpolnjevanje svojih ali njihovih zakonskih obveznosti ali pristojnosti.

c) Emigma d.o.o. na osnovi zakonitega interesa (6/I člen točka f Splošne uredbe) obdeluje osebne podatke za namen zmanjševanja tveganj vdorov na našo spletno stran oz. platformo (zagotavljanje informacijske varnosti, zmanjševanje tveganj nepooblaščenega dostopa do pomembnih poslovnih informacij, intelektualne lastnine, osebnih podatkov, preprečevanje zlorab portala in zagotavljanje informacijskega sistema). V povezavi z dostopom do platforme Wayv upravljavec spremlja tehnične informacije vašega brskalnika, računalnika ali mobilne naprave. V tem primeru se zbirajo predvsem naslednji podatki, ki služijo identifikaciji: IP-naslov računalnika, vrsta brskalnika, imena domen, datum in čas dostopa ter obiskane strani na portalu. Poleg namena zmanjševanja tveganj vdorov in nepooblaščenih dostopov, se ti podatki lahko uporabijo tudi v analitične in statistične namene ter za namen različnih analiz in statistik, potrebnih za preverjanje pravilnosti poslovnih odločitev in načrtovanje novih.

d) Emigma d.o.o. v določenih primerih zaproša posameznike za podajo privolitve (6/I člen točka a GDPR) v obdelavo njihovih osebnih podatkov, kadar je obdelava teh podatkov potrebna za namene, ki v zakonskih pravnih temeljih niso opredeljeni, in za namene pošiljanja novičk o novostih naših storitev in storitev naših poslovnih partnerjev. V tem primeru obdelava osebnih podatkov poteka v okviru s posameznikovo izjavo dopuščenega obsega osebnih podatkov, namena in dogovorjenih kanalov obveščanja, vse do preklica.

Če je oseba mlajša od 16 let, privolitev zanjo, ko bi šlo za storitve informacijske družbe, podajo njeni starši ali skrbniki.

e) Obdelava osebnih podatkov obiskovalcev platforme Wayv (mobilnih in / ali spletnih storitev Wayv) je naslonjena na njihovo privolitev, razen v delu obdelave osebnih podatkov, ki je nujen za zagotavljanje pravilnega delovanja naše spletne strani oz. mobilnih aplikacij. Obdelava osebnih podatkov s piškotki, ki poteka na podlagi privolitve, je natančno opisana na sledeči povezavi: http://wayv.si/obvestilo-o-piskotkih/.

 

Uporabniki osebnih podatkov in morebitni prenos osebnih podatkov v tretje države

Poleg upravljavca osebne podatke v našem imenu in za naš račun obdelujejo tudi naši obdelovalci, tipično so to ponudniki informacijske podpore pri obdelavi osebnih podatkov ali drugi pogodbeni partnerji, poleg njih pa osebne podatke podjetja obdelujejo tudi zunanji uporabniki, in sicer ZPIZ, ZZZS ter drugi državni organi na podlagi zakona.

Osebni podatki posameznikov se ne iznašajo v tretje države.

 

Pravice posameznikov

S pisno zahtevo, poslano na naslov: Emigma d.o.o. , Ankaranska cesta 5c, 6000 Koper ali wayv@emigma.com, lahko posameznik zahteva dostop, dopolnitev, popravek, blokiranje oz. omejitev obdelave ali izbris osebnih podatkov, ugovarja obdelavi podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z njim ter zahteva prenos podatkov.

Posameznik lahko dane privolitve v obdelavo osebnih kadarkoli trajno ali začasno, v celoti ali delno prekliče s pisno zahtevo, poslano na naslov: Emigma d.o.o. , Ankaranska cesta 5 c, 6000 Koper ali wayv@emigma.com. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.

Posameznik ima pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu RS, če meni, da se njegovi osebni podatki shranjujejo ali kako drugače obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

 

Roki hrambe osebnih podatkov

Emigma d.o.o. bo obdeloval osebne podatke v obsegu, ki je potreben za uresničevanje namenov obdelave in dokler bo to potrebno za dosego zasledovanega cilja.

Osebne podatke tako obdelujemo do izpolnitve namena oziroma v okviru zastaralnih rokov za obveznosti, ki bi lahko izvirale iz obdelave teh osebnih podatkov, še posebej, ko je obdelava osebnih podatkov potrebna v okviru sklenitve oziroma izvedbe pogodbe, razen v primerih, ko je rok hrambe osebnih podatkov zapovedan z zakonom. V slednjih primerih Emigma d.o.o. podatke hrani v skladu z zakonsko zapovedjo.

Datum: 01.07.2021

 


[1] Zakon o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/10, 40/12 – ZUJF, 21/13, 63/13, 100/13, 32/14 – ZPDZC-1, 47/15 – ZZSDT, 55/17 in 75/19).

[2] Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16 in 15/17 – odl. US in 22/19 – ZPosS).